• کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در روز صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ (عملکرد سال ۱۳۹۴)

 • کسب عنوان واحد نمونه سال ۹۴ (عملکرد ۹۳ ) در استان خراسان رضوی

 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 از شرکت SGS تحت اعتبار SAS سوئیس

 • معرفی تیم فوتبال امید علم و ادب احیا سپاهان جهت حضور درمسابقات لیگ مناطق کشور در فصل ۹۴

 • کارفرمای نمونه از سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۳

 • کسب مقام سومی تیم فوتبال سنگ آهن احیاء سپاهان در مسابقات لیگ امیدهای استان خراسان رضوی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

 • دریافت تقدیرنامه رضایت شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص نحوه مطلوب انجام تعهدات درسالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

 • کسب مقام قهرمان لیگ برتر تیم فوتبال بزرگسالان شهرستان خواف در سال ۱۳۹۲

 • کسب مقام قهرمان نیم فصل لیگ برتر در مسابقات امیدهای استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲

 • بهره بردار نمونه در زمینه رعایت مسائل منابع طبیعی طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

 • کسب عنوان معدن نمونه در زمینه رعایت مسائل ایمنی و بهداشت طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

 • کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در روز صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱

 • کسب عنوان بهره بردار نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱