اعضای هیات مدیره

علی عسگری

علی عسگری

عضو هیات مدیره

مهندس ناصر قوچانی

مهندس ناصر قوچانی

ریاست هیئت مدیره

مهندس پرویز صفوی

مهندس پرویز صفوی

نایب رییس هیئت مدیره

مدیران شرکت سنگ آهن

مهندس هادی گلزار

مهندس هادی گلزار

مدیر عامل

محمد علی صالحی

محمد علی صالحی

مدیر مالی و منابع انسانی

سیوان محمدی

سیوان محمدی

مدیر فنی و برنامه ریزی

محمدرضا پاک گوهر

محمدرضا پاک گوهر

مدیر معدن

سعید قاسمی

سعید قاسمی

مدیر زیرساخت ها و پروژه ها

امید امیری

امید امیری

مدیرمجتمع

علیرضا ابراهیم زاده

علیرضا ابراهیم زاده

مدیر خرید و تدارکات